Responsive Image

PRESS RELEASE: THE WUC APPLAUDS JOINT MOTION IN BELGIAN PARLIAMENT RECOGNIZING CRIMES AGAINST HUMANITY AND SERIOUS RISK OF GENOCIDE

PRESS RELEASE: THE WUC APPLAUDS JOINT MOTION IN BELGIAN PARLIAMENT RECOGNIZING CRIMES AGAINST HUMANITY AND SERIOUS RISK OF GENOCIDE

Press Release – For Immediate Release
15 June 2021
Contact: World Uyghur Congress
www.uyghurcongress.org
+49 89 5432 1999 or [email protected]

NL & FR Below

The World Uyghur Congress (WUC) welcomes the nearly unanimous passing of a joint motion in the External Affairs Commission of the Belgian Chamber of Representatives today, that recognizes crimes against humanity and a “serious risk of genocide” being perpetrated against the Uyghurs. The Belgian parliament thereby becomes the sixth  parliament in the world, after the Canadian, Dutch, British, Lithuanian, and Czech parliaments, that recognizes a (serious risk of) the Uyghur genocide. The joint motion will now move to the plenary session on July 1st, where all parties will reconfirm the text.

The decision of the Belgian Parliament to recognize the serious risk of a genocide of the Uyghurs is another important step towards widespread recognition of the Uyghur genocide”, WUC President, Dolkun Isa, said. ”It is imperative that other countries in the European Union, as well as the EU institutions themselves, follow suit and take a firm stance against China’s atrocities and recognize them for what they are: a genocide”.

In addition to the recognition of crimes against humanity and a serious risk of genocide, today’s resolution further cites evidence of the dramatic decline in Uyghur birth rates as a result of mass sterilization and forced abortions of Uyghur women, as well as the transfer of large numbers of children into state orphanages. The motion also calls upon the Belgian Government to terminate its bilateral extradition treaty with China and to block the ratification of the now frozen EU-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI).

The adopted motion in the Belgian Parliament comes shortly after a hearing on the question of a Uyghur genocide was held in the Belgian Parliament’s External Affairs Commission. During this hearing, former camp teacher Qelbinur Sidik described the horrific conditions inside the camps, highlighting systematic rape, torture, sexual abuse, and other forms of severe maltreatment. Furthermore, WUC’s EU Policy Coordinator, Koen Stoop, in his statement firmly called upon the Belgian Parliament to recognize the Uyghur genocide in light of the available evidence. 

The passing of the genocide motion in the Belgian Parliament comes at a time where the question of genocide has been raised within various other governments worldwide, as well as the European Union. In January, the United States was the very first country to formally declare China’s crimes against the Uyghurs as a genocide. Over the past four months, the Canadian, Dutch, British, Lithuanian, and Czech parliaments adopted motions recognizing the Uyghur crisis as genocide. Similar resolutions are currently being discussed in other countries as well, including Germany, Italy, and Australia. Moreover, the Uyghur Tribunal last week concluded its first four-day set of hearings as part of its ongoing effort to provide an independent legal assessment of China’s crimes against the Uyghurs. The panel of judges heard detailed testimonies from fact-witnesses and expert witnesses about a broad range of severe human rights violations. 

The WUC extends its heartfelt gratitude to all those in the Belgian Parliament, in particular to Ecolo-Groen MP Samuel Cogolati, who have advocated extensively for the recognition for the Uyghur genocide. It further recognizes the tireless efforts of its local affiliate organization, the Belgium Uyghur Association, to make its voice heard in Belgium. The WUC will continue calling on the European Union, its member states, and other national governments worldwide to follow the example of the by now six parliaments and recognize the Uyghur genocide.

—————-

PERSBERICHT: WUC VERWELKOMT MOTIE IN BELGISCH PARLEMENT DIE MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID EN ERNSTIG GEVAAR VOOR GENOCIDE ERKENT

Het World Uyghur Congress (WUC) verwelkomt de bijna unanieme goedkeuring van een motie in de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers vandaag, die misdaden tegen de menselijkheid en een “ernstig risico van genocide” tegen de Oeigoeren erkent. Het Belgische parlement wordt hiermee het zesde parlement ter wereld, na het Canadese, Nederlandse, Britse,Litouwse en Tsjechische parlement, dat een (ernstig risico op) genocide op de Oeigoeren erkent. De motie zal op 1 Juli ter stemming worden gebracht in de plenaire vergadering, waar alle partijen de tekst opnieuw zullen bevestigen.

De beslissing van het Belgische parlement om het ernstige risico op een genocide op de Oeigoeren te erkennen, is een volgende belangrijke stap naar een wijdverspreide erkenning van de Oeigoerse genocide”, zei WUC-President Dolkun Isa. “Het is absoluut noodzakelijk dat andere landen in de Europese Unie, alsmede de EU-instellingen zelf, dit voorbeeld volgen en een ferm standpunt innemen tegen de wreedheden van China en deze erkennen voor wat ze zijn: een genocide”.

In de resolutie van vandaag worden niet alleen misdaden tegen de menselijkheid en een ernstig risico op genocide erkend, maar worden ook bewijzen aangehaald van de dramatische daling van het geboortecijfer van de Oeigoeren als gevolg van de massale sterilisatie en gedwongen abortussen van Oeigoerse vrouwen, alsmede de overbrenging van grote aantallen kinderen naar staatsweeshuizen. In de motie wordt de Belgische regering ook opgeroepen haar bilaterale uitleveringsverdrag met China op te zeggen en de ratificatie van de nu bevroren Comprehensive Agreement on Investment (CAI) tussen de EU en China te blokkeren.

De aangenomen motie in het Belgische parlement komt vlak na een hoorzitting over de Oeigoerse crisis in de Commissie Buitenlandse Zaken van het Belgische parlement. Tijdens deze hoorzitting beschreef voormalig kampleraar Qelbinur Sidik de gruwelijke omstandigheden in de kampen, wijzend op systematische verkrachting, marteling, seksueel misbruik en andere vormen van ernstige mishandeling. Verder riep WUC’s EU-beleidscoördinator Koen Stoop in zijn verklaring het Belgische parlement met klem op om de genocide op de Oeigoeren te erkennen in het licht van de beschikbare bewijzen. 

De goedkeuring van de genocide-motie in het Belgische parlement komt op een moment dat de kwestie van genocide aan de orde is gesteld in verschillende andere regeringen wereldwijd. In januari waren de Verenigde Staten het allereerste land dat de misdaden van China tegen de Oeigoeren formeel als genocide bestempelde. In de afgelopen vier maanden hebben de Canadese, Nederlandse, Britse,Litouwse en Tsjechische  parlementen moties aangenomen waarin de Oeigoerse crisis als genocide wordt erkend. Soortgelijke resoluties worden momenteel ook in andere landen besproken, waaronder Duitsland, Italië en Australië. Bovendien heeft het Uyghur Tribunal vorige week zijn eerste vierdaagse reeks hoorzittingen afgesloten als onderdeel van zijn voortdurende inspanningen om een onafhankelijke juridische beoordeling te geven van China’s misdaden tegen de Oeigoeren. Het panel van rechters heeft gedetailleerde getuigenissen gehoord van feitelijke getuigen en deskundigen over een breed scala van ernstige schendingen van de mensenrechten. 

De WUC betuigt haar oprechte dankbaarheid aan al diegenen in het Belgische parlement, in het bijzonder aan Ecolo-Groen parlementslid Samuel Cogolati, die uitvoerig hebben gepleit voor de erkenning van de Oeigoerse genocide. Verder erkent zij de onvermoeibare inspanningen van haar lokale zusterorganisatie, de Belgische Oeigoerse Vereniging, om haar stem te laten horen in België. De WUC zal de Europese Unie, haar lidstaten en andere nationale regeringen wereldwijd blijven oproepen om het voorbeeld van de inmiddels zes parlementen te volgen en de Oeigoerse genocide te erkennen.

—————–

COMMUNIQUE DE PRESSE : LE CONGRES MONDIAL OUÏGHOUR SALUE L’ADOPTION DE LA RÉSOLUTION PAR LE PARLEMENT BELGE RECONNAISSANT LES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ ET UN RISQUE SÉRIEUX DE GÉNOCIDE

Le Congrès Mondial Ouïghour (CMO) salue l’adoption, quasi à l’unanimité, par la Commissions des relation extérieures de la Chambre des représentants de Belgique, de crimes contre l’humanité et « risque sérieux de génocide » actuellement en cours à l’encontre des Ouïghours. Le parlement belge deviendrait de fait le sixième parlement dans le monde, après ceux du Canada, du Danemark, de la Grande-Bretagne, de la Lituanie et la République tchèque à reconnaître l’exposition à haut risque de génocide de la population ouïghoure ce qui devrait se confirmer à la prochaine session plénière le 1er juillet 2021. 

« La décision du parlement belge de reconnaître le risque sérieux de génocide des Ouïghours est un autre pas important vers la reconnaissance générale du génocide ouïghour », affirme le président du CMO, Dolkun Isa. « Il est vital que les autres pays membres de l’Union Européenne ainsi que les institutions européennes suivent cette décision et prennent une position ferme vis-à-vis des atrocités commises actuellement par la Chine et que celles-ci soient appelées par leur nom : un génocide ». 

Outre la reconnaissance de crime contre l’humanité et de risque sérieux de génocide, cette décision pointe les preuves de déclin dramatique de natalité dans la population ouïghoure comme résultat de la politique de stérilisation de masse et d’avortement forcés des femmes Ouïghoures par les autorités chinoises, mais aussi le transfert et l’isolement massif des enfants Ouïghours dans les orphelinats d’État. La décision appelle le gouvernement belge à suspendre les traités d’extradition avec la Chine et ne pas permettre la ratification de l’Accord global sur les investissements (AGI) entre l’Union Européenne et la Chine, actuellement suspendu par la Commission européenne.  

L’adoption de la résolution par le parlement belge arrive suite aux auditions sur les questions du génocide ouïghour par la Comission des relations exterieures du parlement. L’audition a permis à l’ancienne « formatrice » des camps chinois, Madame Qalbinur Sidik, de mettre la lumière sur des actes atroces, notamment sur les abus sexuels, les tortures et autres formes de graves maltraitances des individus internés. Monsieur Koen Stoop, le coordinateur de la politique de l’Union Européenne au CMO, a appelé dans sa déclaration au parlement belge à reconnaître le génocide ouïghour compte tenu des preuves accablantes et des témoignages concordants des survivants. 

La résolution sur le génocide au parlement belge vient au moment où de nombreux gouvernements mettent la question ouïghoure à l’ordre du jour, y compris dans l’Union Européenne. En janvier, les États-Unis ont été le premier pays à utiliser formellement le terme de génocide pour qualifier les atrocités perpétrées par la Chine à l’encontre des Ouïghours. Les quatre derniers mois ont été marqués par l’adoption des résolutions des parlements du Canada, du Danemark, de la Grande-Bretagne, de la Lituanie et de la République Tchèque comme réponse à la crise ouïgoure en Chine. Dans d’autres pays, comme l’Allemagne, l’Italie et l’Australie, les sujets sont discutés et la réflexion est engagée. Le Tribunal Ouïghour, en tant qu’entité indépendante, vient de conclure quatre jours d’auditions afin de permettre d’établir si de graves atteintes aux droits de l’Homme avaient lieu en Chine, grâce à un large panel de témoignages des victimes mais aussi grâce aux témoignages des experts. 

Le Congrès Mondial Ouïghour exprime sa plus profonde reconnaissance à tous ceux qui ont contribué par leurs engagements à cette résolution, plus particulièrement Monsieur le député Samuel Cogolati (Ecolo-Groen), ainsi que les organisations locales affiliées au CMO, comme la Belgium Uyghur Association, qui ont permis de faire entendre la voix ouïghoure en Belgique. Le CMO poursuit son appel à l’Union Européenne, aux États membres de l’Union Européenne et à tous les gouvernements dans le monde de prendre en considération les décisions de ces six parlements qui reconnaissent le génocide ouïghour.